Home

Förbifart Stockholm buller

Den fortsatta förhandlingen avser främst frågor om buller, stomljud och vibrationer från tunneldrivning och schaktarbeten för Förbifart Stockholm i mål M 3346-11. Presentation, buller, stomljud, vibrationer, villkorsförslag och slutanförande (pdf-fil, 1 MB kan bli störda av buller när vi bygger. Trafikverket ska bygga bullerplank längs Uppsalavägen och göra annat arbete mot buller. Häggvik när bygget är klart. På bilden ser du att vägen har blivit bredare och Förbifart Stockholm går söderut mot Akalla nere i ett stort dike. Förbifart Stockholm gör att människor i norra Stockholm

Dokument för E4 Förbifart Stockholm - Trafikverke

Filmen handlar om buller och vibrationer, besiktningar och sprängvarningstjänst. Mer information på Trafikverkets webbplats. https:. Sprängning inom ramarna på Förbifart Stockholm Drygt två mil motorväg, det mesta i tunnel byggs runt Stockholm. Sprängningsarbetena är omfattande, och Trafikverket drar nytta av Nitro Consults erfarenhet av andra stora projekt för kontroll av vibration och buller. En kvart ska det ta att köra från Kungens Kurva till Häggvik när Förbifart Stockholm på E4 [

Häggvik - Trafikverke

 1. Trafikverket/ Förbifart Stockholm. Buller. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära mer buller i närheten av arbetsplatserna. Trafikverket kommer att bullerskyddande skärmar och vallar för att de boende i området ska märka av bygget så lite som möjligt. I några hus kan det även bli aktuellt att byta till bullerskyddande.
 2. Läget just nu i E4 Förbifart Stockholm - mars 2021. 17 mars 2021. Byggandet av E4 Förbifart Stockholm består av flera faser. Nu när 72 procent av tunneln är utsprängd har en ny fas påbörjats, nämligen det omfattande arbetet med inklädnad och förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras
 3. Arbetet med Förbifart Stockholm är i full gång. Det är Sveriges största infrastrukturprojekt och den 21 kilometer långa trafikleden ska gå från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr, via bland annat Lovön, Vinsta, Hjulsta och Akalla
 4. Förbifart Stockholm kommer att gå mellan Kungens Kurva i söder och Häggvik i norr. Mellan de platserna kommer trafik att kunna köra på och av vägen på Lovö, i Vinsta, i Hjulsta och i Akalla. Trafikplatserna som vi bygger. På bilden ser du var Förbifart Stockholm kommer att gå. Den hela röda linjen visa
 5. Stockholms trafikbullerkarta har utvecklats med syfte att göra den mer lättillgänglig och användbar. Kartan finns tillgänglig dels som traditionell 2D-karta och dels som 3D-karta där även fasadnivåer går att utläsa. Bullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm
 6. Miljöhälsorapporten visar att luftkvaliteten i Stockholm fortsätter förkorta liv och att bullret stör många. - Förbifart Stockholm kommer öka biltrafiken..
 7. E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM Bemötande GBH Miljörätt 20150504, Buller från hamnverksamhet Malmviken, Norra Lovö och Sätra varv, 2015-06-22 5(8) FSK02 2.2 Ljudnivå och inventering i Stockholms tysta, gröna områden Naturvårdsverket har i projekt ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer gett ut en rapport 5441, Apri

Byggandet av Förbifart Stockholm innebär störningar av olika slag för omgivningen. Människor kommer att utsättas för stomljud och luftburet ljud. Buller, dvs oönskat ljud, är den för många mest påtagliga störningen. Bergborrning, spontning, pålning, tunga transporter samt omlastning av bergmassor är de mest bullrande arbetsmomenten När Förbifart Stockholm sprängs ut under Hässelby och Lovön kommer man att få stora mängder med sprängsten. Den måste man få undan på något sätt. Då hade man tänkt sig en tillfällig hamn där man kunde lagra all sten. Där skulle man också kunna krossa den till mer hanterlig storlek för att sedan transportera bort den med lastbilar Förbifart Stockholm leder till såväl kort- som långsiktigt negativa effekter och skaderisker på naturområden och reservat som Sätraskogen, Lovö, Grimsta, Igelbäcken och Hansta. Den tioåriga byggperioden ger försämrat rekreationsvärde i form av fysiskt intrång och buller i naturmiljöer och buller, vibrationer och stomljud i boendemiljöer I dagarna sätts spaden återigen i marken för projektet Förbifart Stockholm. Kritik mot bygget har främst handlat om finansieringen och miljöpåverkan men nu protesterar även boenden i. Förbifart Stockholm - sammantaget det bästa alternativet . Regeringen finner att Förbifart Stockholm − så som förslaget nu utformats − är ett alternativ som tillskapar en ny, kapacitetsstark väg som bidrar till ett långsiktigt hållbart och robust vägtransportsystem för såväl genomfartstrafik som regionaltrafik

Förbifart Stockholm ska bli en 21 km lång ny motorväg väster om Stockholm. 17 kilometer av sträckan ska gå i tunnel. Det blir mycket stora mängder bergmassor som ska hanteras och tre tillfälliga hamnar byggs för att frakta bort massorna Förbifart Stockholm. Byggande av spår och vägar 2008-2019 Infrastrukturinvestering Mdr kr Spår, terminaler (Banverket/SL) 45 Vägar (Vägverket) 45 Summa 90 Pågående projekt 2019 som slutförs 2020 eller senare totalt 7 miljarder kronor, varav Förbifart Stockholm 5 miljarder Om Förbifart Stockholm byggs leder det till en spridd stadsstruktur, ökad trängsel genom inducerad trafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken, ökat buller och häl-sovådligt höga halter av partiklar i tunnlar och tunnelmynningar m.m. Därför ska pla-neringen av Förbifart Stockholm avbrytas

Förbifart Stockholm. Information från Trafikverket . Samfälligheten Aida, Fastigheterna Aida nr 1 - nr 92, Kälvesta. Kärrgränd 3 -197, udda nummer, 162 46 Vällingby. Ett 20-tal av våra fastigheter ligger inom vägområdesgränsen och alla våra fastigheter ligger inom 150 m från tunneln. Följande frågor skulle vi vilja ha svar på: 1 Filmen beskriver hur Trafikverket planerar att bygga Förbifart Stockholm. Mer information på Trafikverkets webbplats. http://bit.ly/Wajva Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som binder samman norra och södra Stockholm. Projektet består av en 21 km lång ny sträckning av E4:an väster om Stockholm varav drygt 18 km byggs i tunnel nära stadsmiljö Toresta, miljöanpassad mottagning av berg när Förbifart Stockholm byggs. Transporter via Stockholms vattenvägar är effektiva och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Toresta, Upplands Bro kommun tar vi emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm - buller och vibrationer

Nitro Consult - Förbifart Stockhol

Under dagens regeringssammanträde beslutades att avbryta frysningen av Förbifart Stockholm. Arbetet kommer att återupptas 1 januari 2015. Regeringen avser även att inom kort ge ett tilläggsdirektiv till utredningen om Sverigeförhandlingen, för att hitta möjligheter att förverkliga en ny tunnelbanesträckning i Stockholm, mellan Liljeholmen och Kungsholmen/Norrmalm Trafikverket gör en kort presentation om projekt Förbifart Stockholm. Inledning . 2 avseende buller än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15). Värdena gäller inte för boende eller verksamhetsutövare av tys Figur 2. Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för Förbifart Stockholm, Vins-tamotet, 2011-06-13; Figur 5.28 Buller vid Vinsta i utbyggnadsalternativet med planerade bullerskydd. Johannelunds tunnelbaneperrong och torgytan ovanför den södra tunnelmynninge

Mer om vibrationer - Trafikverket

Förbifart Stockholm, Häggvik - Sollentuna kommu

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Beslutsunderlag Tunnel under trafikplats Hjulsta november 2010 ARBETSPLAN 0U140019.doc . 2(36) trafikplatsen och om detta skulle innebära mindre buller för boende och mindre intrång i natur och kulturmiljö Domstol beslutar om nya villkor för Förbifart Stockholm - frågor om buller och naturreservat. Fastighetsrätt. Publicerad: 2015-12-07 12:22. Mark- och miljööverdomstolen har i fyra domar bestämt vilka bullervillkor som ska gälla för byggnaden av Förbifart Stockholm. Detta är en låst artikel Det huvudsakliga skälet är att Förbifart Stockholm bidrar till ökade utsläpp av Tunneln minskar buller och intrång i naturmiljön samt ger minskad påverkan på riksintresset Mälaren. E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM, PRÖVOTIDSFÖRFARANDE HAMNAR - TIDER SÄTRA VARV, MALMVIKEN, NORRA LOVÖ 3(17) FSK02 / C:\FS\FS\TrV direkt\Byggstart planering\Prövotid\Program\Underlags PM för start\Slutlig\0N140078-FSK02.doc / / 2017-03-10 / / (Utskriven 2017-03-15 11:01

Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm.Leden kommer att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel.Byggstarten skedde 19 augusti 2014 [1] och öppnandet är planerat till 2030 Fyra år in i byggskedet av Förbifart Stockholm meddelar Trafikverket nu att det stora vägprojektet försenas och blir dyrare. Nu beräknar man att kostnaden för Förbifart Stockholm ökar med. stockholm.se Handläggare Till Maria Hägglund Telefon: 08 508 28 742 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-13 p. 18 Förbifart Stockholm, kontrollprogram miljö under byggtiden Förvaltningens förslag till beslut 1. Förelägga Trafikverket att under byggandet av Förbifart Stockholm till den del projektet ligger inom Stockholms E 4 Förbifart Stockholm sida 5 (21) FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga, Komplettering Tillåtlighet fråga 03 Miljökonsekvenser av bro eller tunnel, Lambarfjärden FS1 / Miljokonsekvenser_av_bro_eller_tunnel_Lambarfjarden.doc / / 2009-01-16 / / (Utskriven 2009-01-14 16:09) 2 Alternativ 2.1 Broalternative Bredvid kyrkan ligger en miljon ton schaktmassor, spill från bygget av Förbifart Stockholm som består av 18 kilometer tunnlar där bilar ska susa fram från år 2030. Så bredvid den fridsamma.

E4 Förbifart Stockholm - Trafikverke

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Tillfälliga hamnar MKB för tillfällig hamn på norra Lovö Tillståndsansökan Miljöbalken SYSTEMHANDLING 2011-06-01 0N140801.doc Handlingsbeteckning 14 Rapporter PM och utredningar Teknikområde N Miljö Delområde 0 Gemensam vägtrafikbuller orsakat av Förbifart Stockholm inte överskrids för kringliggande byggnader. Verksamhetsutövaren (för närvarande Statoil) på bensinstationstomten Huddinge Videgården 1 ansvarar för att utföra bullerdämpande åtgärder för det buller som kommer att orsakas av den kommande verksamheten, i enlighet med avta Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin och har som syfte att möjliggöra fortsatt tillväxt i huvudstaden. Buller och vibrationer kan vara en källa till oro och dessutom något som skapar förseningar i projektet

Förbifarten kan hota unik kulturmiljö Stockholms Fri

Filmen beskriver hur Trafikverket planerar att bygga Förbifart Stockholm. Mer information på Trafikverkets webbplats. https://www.trafikverket.se/forbifartst.. Förbifart Stockholm. Det senaste om Förbifart Stockholm. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Förbifart Stockholm på Aftonbladet.se. 15 NOV 2020 SPORTBLADET Buller och avgaser ökar. Förbifart Stockholm gör att trafiken ökar överallt, även i innerstaden. Och inte minst är bilismen ett av de största hoten mot klimatet. Förbifart Stockholm löser inte morgondagens problem och inte heller dagens

Material – Stoppa Förbifart Stockholm

Frågan om Förbifart Stockholm tog i dag en ny vändning. Riksdagens trafikutskott körde över regeringen och kräver nu frågan om när vägbygget ska återupptas behandlas inom kort Trafikverket har lagt upp en plan att genom både att E4 får en förbifart genom Stockholm och att det finns en förbindelse genom Södertörn. Syftet är att enligt den utvecklingsplan man lagt fram 2010 till 2021 ska skapa bättre kollektivtrafik i regionen samt bidra till bättre utveckling. Planen berör också på de problem som uppstår.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och ett av världens längsta tunnelprojekt i stadsmiljö, där hela 18 av totalt 21 km löper i tunnel. För närvarande pågår bland annat etablering av byggarbetsplatser längs förbifartens sträckning, förstärkning av el- och vägnätet på Lovö samt prekvalificering av entreprenörer buller). Vid planeringen av förbifarten bör hänsyn tas till effekter av det framtida klimatet. Exempelvis förväntas skyfallen bli intensivare och värmeböljor bli vanligare till nästa sekelskifte. Luftmiljö Den större delen av förbifart Stockholm kommer att placeras i tunnlar vilket innebär att de flest Förbifart Stockholm är en stor samhällsvinst eftersom trafiken leds förbi staden. Det innebär mindre trafikstockningar, bättre luft i innerstaden och en rad andra fördelar. Vi på Skanska jobbar även målmedvetet med grönt byggande, hållbara projekt och social hållbarhet. I Förbifart Stockholm gör vi många olika insatser 40 dBA nattetid klockan 22.00-06.00. Är du störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB)

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ge prövningstillstånd gällande vissa begränsade frågor vad gäller Förbifart Stockholm. Prövningstillstånd har getts dels i tre mål som avser tillstånd till tillfälliga hamnar, dels i ett mål som avser tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlar och schakter längs Förbifart Stockholms sträckning. Prövningstillstånd har. Buller att vänta i Vinsta i sommar. Arbetet med trafikplats Vinsta, en del av vägbygget E4 Förbifart Stockholm, har inte gått någon Västerortsbo förbi. Nu går bygget in i en intensiv - och ljudlig - fas. De få kilometer som går ovan mark syns och hörs mest. I sommar kan man räkna med en hel del buller kring trafikplats Vinsta

När E4 Förbifart Stockholm öppnar så får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. På så sätt blir Ekerövägen mindre trafikerad genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som byggs på Lovön; i. Denna webbkarta är inte att se som en formell handling. Kartan bygger på innehåll från bland annat projektets arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Läs de formella handlingarna för exakthet och fördjupning. Det finns länkar till dem i respektive sammanhang eller så går du direkt till projektets webbplats; www.trafikverket.se. Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm Trafikplatsen sedd från norr. Vägområdet breddas jämfört med idag. Förbifart Stockholm går söderut bort mot Akalla nedsänkt i ett tråg. Av- och påfart till Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm Av- och påfart till Förbifart Stockholm Tunnel 16,5 km Tunnel 1,8 km Förbifart Stockholm stockholm.se Handläggare Till Anna Mróz Telefon: 08-508 28 182 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-23, p. 10 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamnverksamhet i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3345-11, M 3343-11 och M 3342-1 • Att Förbifart Stockholm inte planeras för kollektivtrafikanternas behov och att en lång rad kollektivtrafiksatsningar skulle kunna finansieras om inte Förbifart Stockholm byggs. • Att en rad boendemiljöer drabbas av buller och stomljud från tunnelsprängningar och störningar från tusentals lastbilstransporter med schaktmassor

Förbifart Stockholm. Effekterna på luftföroreningsutsläppen och påverkan av luftföroreningar på befolkningens och pendlarnas hälsa är något som SLB-analys har studerat i flera projekt. Ett forskningsprojekt som finansierades av Trafikverket genomfördes i samarbete med Umeå universitet över de tre hamnarna vid byggandet av Förbifart Stockholm gällande mål M 3342-11, M 3343-11 och M 3345-11 . Sammanfattning • Stockholms Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Stockholms län vidhåller vår tidigare hållning att byggandet av Förbifart Stockholm strider mot en mängd mål satta av regeringen Som miljöspecialist i program Förbifart Stockholm kommer du att arbeta i byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i Förbifart Stockholms projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra entreprenörer

Aktuellt i ditt område - Trafikverke

Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon kommer att gå ännu snabbare: redan till år 2030 kommer Stockholm att ha två och en halv miljoner invånare. Det innebä Förbifart Stockholm och de som förekommer i intilliggande Natura 2000-områden. I kompletteringsuppgiften är inte rödlistade arter nämnda, men efter kontakt mellan Vägverket och Miljödepartementet1 har detta visat sig mer relevant för bedömning av miljökonsekvenserna av föreslagen vägdragning än att ta upp samtliga arter skyddade 138 jobb på Trafikverket. Junior Projektingenjör Ekonomi - E4 Förbifart Stockholm. Solna. 19 dagar sedan. Systemspecialist till Applikationsdriften. Borlänge. 2 dagar sedan. Enhetschef Infrateknik i Underhållsdistrikt Mitt. Gävle Som miljöspecialist i program E4 Förbifart Stockholm kommer du att arbeta i byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i E4 Förbifart Stockholms projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra entreprenörer Vägutredning Förbifart Stockholm, sid 106 Dessa säkerhetskonsekvenser blev hux flux oviktiga när bron över Lambarfjärden en tid därefter utgick och Förbifarten faktiskt blev förlagd helt i tunnel mellan Kungens Kurva och Hjulsta - med en omväg som gjorde tunneln 1 km längre än i Genare-alternativet! Tittar man på kartan från 1962 så ser man också att leden var tänkt att.

Hej Luciano, Äntligen! Idag kom så det efterlängtade beskedet att den borgerliga regeringen bestämt sig för att tillåta Förbifart Stockholm. Som vi har längtat! Jag är från början uppvuxen i Uppsala, och bodde ett par år i en mindre ort några mil utanför. Det var precis så där tyst som ett svenskt villaområde kan vara. Varje gång jag besökte min farmor och farfar i centrala. En kraftig smäll dånade över södra Stockholm under lördagsnatten. Det höga bullret fick många boende i området att bli oroliga - men sprängningen var helt planerad

Dokumentbeteckning: 100689. E4 The Stockholm bypass - Förbifart Stockholm - is a new route for the European highway (E4) past the Swedish capital. It connects the southern and northern parts of the Stockholm county, relieves the arterial roads and the inner city of. traffic and reduces the vulnerability of the Stockholm traffic system Inlägg om Förbifart Stockholm skrivna av Håkan Welin. Från Håbo Alliansens sida sade vi inför valet att livsdrömmar ska bli verklighet i Håbo, att vi ska ha säker trafik till och från förskolan, att alla ska kunna bo och trivas i Håbo och att vi gärna ser bebyggelse i strandnära områden som Kalmarsand i Bålsta Trafik och transporter. Det svenska transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen och inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem måste vi ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare. Dela

E4 Förbifart Stockholm - TrafikverketKollektivtrafik E4 Förbifart Stockholm - TrafikverketBuller att vänta i Vinsta i sommarBuller, vibrationer, avvattning, gestaltningsprogram för

Förbifart Stockholm Spånga Tensta stadsdelsnämnd 2017-03-30 Pia Andersson Niclas Lindkvist Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Autho Det finns risk för nattbuller från arbetet med Förbifart Stockholm i Skärholmen. Trafikverket har fått tillstånd att arbeta natt fram till den 10 juli Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra delarna, avlastar Essingeleden och centrum och minskar sårbarheten i trafiksystemet. AF Gruppen genomför entreprenad FSE305 Bergtunnlar Lovö. Uppdraget är en huvudentreprenad och består av 6 kilometer vägtunnel med dubbla filer och 7 kilometer ramptunnlar boende.stockholm/buller/ Bullervägledning för musikverksamheter. Miljöförvaltningen har tagit fram en vägledning som är ett stöd i planeringen och driften av konsert-, evenemangs-, och klubbverksamheter. Vägledningen ska underlätta för en levande stad med minskad risk för störningar av de boende

 • Doktorsväska Jabadabado.
 • Besiktning släpvagn pris.
 • Marsvin pratar.
 • Twitter on website.
 • Finsk mark korsord.
 • Veranstaltungen Ibbenbüren 2020.
 • Tyska Nybörjarkurs SU.
 • Mat som ökar risk för diabetes.
 • Saltvattenspray hår Man.
 • NHL keps barn.
 • Black Ops 3 zombie Chronicles Edition PS4.
 • Kemtvätt Strängnäs.
 • Smittar radioaktiv strålning.
 • Syskon som slåss.
 • Pop 60 talet.
 • Bosch SKS62E22EU Bästa pris.
 • Tamamen ücretsiz arkadaşlık sitesi var mı.
 • Granatkastare granat.
 • John Belushi interview.
 • Reconstruction.
 • Uppblåsbar kajak Intex.
 • Arduino Nano pins.
 • Veckoplanering mat app.
 • Hunde von privat NRW.
 • Naomi and Ely's No kiss List Age rating.
 • Teater Norrland.
 • Undercut hairstyle female.
 • Skanska betong Göteborg.
 • Stikki Nikki.
 • Webcam St Radegund.
 • Tanzschule Backhausen parken.
 • Stor akvariefisk.
 • Cebo ribs.
 • Griffon bird mythology.
 • Firstbeat job.
 • Thule Atlantis 780 test.
 • Яндекс Переводчик.
 • Mieszkania do wynajęcia Warszawa Żoliborz bez pośredników.
 • Corsage handled.
 • Mäusekot entfernen.
 • Undp albert askeljung.