Home

Kontrollplan ventilation

Kontrollplan - Ventilatio

 1. Kontrollplan - Ventilation 1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart 2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet Aktuell kp (X) Kontrollpunkter (kp) - kontrollen avser Kontrollant (B, E eller S) Kontrollmetod Kontroll mot Datum Signatur VENTILATION, FLÖDEN OCH DON Brandspjäll mellan brandceller Okulär
 2. Kontrollplan PBL Ventilation 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Drift- och skötselinstruktioner - finns sparat för samtliga installationer och byggmaterial B BBR 2:31, 2:5 Hygien hälsa och milj
 3. Information om kontrollplan för anmälan om installation av ventilation: Mallen är utformad för att kunna användas vid installation av ventilation. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning
 4. Konstruktör ventilation. Elentreprenör. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad
 5. KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Ventilation 4 Visuellt BBR 6:25 Ok, datum Elinstallationer 3 Mätning, visuellt BBR 8:8, Elsäkerhets-föreskrifterna Ok, datum Brandskydd, byggnadsdelar i EI30 B Visuellt BBR 5:6, byggnadsdelar i EI30 Ok, datum Vatten och avlopp, VA 4 Visuellt BBR 6:6 Ok, datum Tillgänglighet och användbarhe
 6. Egenkontroll Ventilation. Fyll i dokument. Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid ventilationsanläggning och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen
 7. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknat färdigställandeskydd ska inlämnas till byggnadsnämnden innan startbesked ka

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att. 1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls, 2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör Kontrollera din ventilation. Du som äger ditt hus ska kontrollera så att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBET. : Gärdet 1:1 Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler. Finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritnin

Egenkontroll - Struqtu

Attefall — Vellinge Kommun

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Checklista för ändring av ventilation . Anmälanblankett Kontrollplan Planritning(ar) Situationsplan Teknisk beskrivning - ventilation Ventilationsritning : Ev. konstruktionsritning En kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen
 2. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för ändring av ventilation. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen
 3. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk. I de större projekten där det krävs tekniskt samråd, krävs det även en certifierad kontrollansvarig. E-tjänst för anmälan av certifierad kontrollansvarig

Information om kontrollplan för enkla ärenden • Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel carport eller garage). • Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska anpassas efter projektets omfattning KONTROLLPLAN : fr : E - (Egenkontroll) Namn: S - (Sakkunnig)Namn: *-Protokoll/uppgift: ska lämnas in till samhällsnämnden : VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlingar : Kontrollen avser : Kontrollant : Signatur : Kontrollmetod Kontroll mo Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument för kontrollen av bygget eller rivningen. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation

Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnader och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd Kontrollplanen ska omfatta de kritiska moment som kan uppstå i samband med projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav uppfylls. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. En kontrollplan ska finnas för alla åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd

Söndagssummering – mest händelserika veckan sedanExempelhandlingar – Enköpings kommun

Kontrollplan - Mittbygg

Kontrollplan vid enklare ärenden. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig. Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, ventilation, säkerhetsfrågor, beständighet, kulturvärden och tillgänglighet Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Om det finns en certifierad kontrollansvarig i projektet, är det den personen som utför kontrollplanen. Är det enklare ärenden krävs det ibland inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan upprätta förslag på kontrollplan på egen hand

kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: Att åtgärden följer erhållet bygglov, Att byggfukt torkas ut innan det byggs, Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller. ☐ Ventilation Tilluftsventiler finns. Frånluft över yttertak KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS Fuktskyddad byggnad; Fuktspärr syll, tätt tak, ångspärr, fukthalt i byggmtrl 2 Visuellt, fuktmätning Teknisk beskrivning och BBR 6:53 Ok, datum Fuktskydd, tätskikt i våtutrymme 4 Visuellt, fuktmätning BBR 6:533 Branschregler GVK Ok, datum Intyg Ventilation 4 Visuell Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kapitletsamtplan- och byggförordningen7 kapitlet5 §. Fastighet Fastighetsbeteckning Signaturförteckning Ventilation Visuellt Konstruktionsritning Tilluftsventiler finns Kontrollplan. kvalitet & milj Kontrolleras med rök och ventilation i drift. Radio. Radio. 11. Lufttät anslutning av golvskiva och vägg. (Gäller ej vid luftintag). Kontrolleras med rök och ventilation i drift. Radio. Radio. 12. Filter monterat mellan sockel och vägg vid tillluftintag KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för BBR (Boverkets byggregler, finns S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlinga

Ventilation - Boverke

 1. Kontrollplan för ny mur och plank BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning(värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlingar Detta är.
 2. Kontrollplan för ventilation. Kontrollplan för värmepanna. Strandskyddsdispens, vattenverksamhet och muddring. Värmepumpsanlaggning - anmälan jordvärme och bergvärme. Överenskommelse med granne vid installation av värmepump. Kontakt 0910-73 50 00 › Läs mer
 3. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader
 4. Kontrollplan för ventilation. Kontrollplan för värmepanna. Kontakta sidansvarig: Webmaster. Uppdaterad den 12 april 2019. Kontakt. Lycksele kommun. kommun@lycksele.se 0950-166 00. Telefontider Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00 Lycksele kommun..

Eftersom en kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar så innebär det att du kan behöva lägga till egna kontrollpunkter eller ta bort kontrollpunkter som inte är aktuella för just din åtgärd. Kontrollplan-Anmälan installation ventilation Kontrollplan-Anmälan ändring av konstruktion Kontrollplan-Attefall Kontrollplan. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd (se nedan för mer information). Den ska anpassas till byggherrens kompetens och arbetets svårighetsgrad

KONTROLLPLAN - INFORMATION. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler) KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. En fördel med att skicka in förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan är att du kan få både lov och startbesked samtidigt

Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov. Om det finns en kontrollansvarig i ditt projekt är det normalt den personen som gör kontrollplanen. Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvari Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats Kontrollplan Enligt Plan- och bygglagen Kontrollplan för fasadändring (fönster, ommålning etc.) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning(värme, ventilation och sanitetsritning

februari 2017 – Vårt husbygge i Brittsbo

Kontrollplan Ventilation - Byggmal

- Separat kontrollplan för eldstad och besiktningsintyg - Beräkningar och konstruktionsritning för takstolar - Injusteringsprotokoll för ventilation . Sida 3 av 3 Ev. avvikelser - vid avvikelse anteckna vad den avser, hur den löstes, när och av ve Vi förbättrar din surfupplevelse. Byggahus.se använder cookies för att förbättra och anpassa din surfupplevelse. Genom att fortsätta använda Byggahus.se godkänner du att vi använder cookies En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenö Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation: - Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd) - Tekniskt beskrivning - ventilation - Ventilationsritning - Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner) - Ev

Kontrollplan En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Teknisk beskrivning Ventilation Den tekniska beskrivningen anger vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem som berörs och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras Kontrollplan En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Teknisk beskrivning - ventilation Av den tekniska beskrivningen ska det bland annat framgå vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras Upprätta förslag till kontrollplan i två exemplar. Skicka ett exemplar av kontrollplanen till Södertälje kommun, Bygglov, 151 89 Södertälje. När byggnadsnämnden gett ett . Projektör ventilation. Entreprenör 4. Projektör fukt. Entreprenör 5. Projektör buller. Projektör säkerhet. PBL (Plan- och bygglagen) Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan - en så kallad enkel kontrollplan. Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt

Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar

Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan eller ett antal kontrollpunkter. De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen Enkel kontrollplan för ändring av ventilation. Ladda ner fil. Konsult VS. Vi erbjuder konsulthjälp till privat- och företag . Läs mer här. Finansiering. Vi kan erbjuda finansiering. Läs mer här. Våra villkor. Våra villkor, leverans, reklamation mm. Läs mer här. GDPR. Information som vi samlar in om dig En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Exempel på kontrollplan för eldstad/rökkana

Beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, förutsättningar för släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll. Kontrollplan En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan KONTROLLPLAN - EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Fritidshuset "Louise" 30 | Dreams & Coffee AB

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Sta

Sedan tidigare: Brand Ventilation Energi Kulturvärden Tillgänglighet PBL fungerar inte med detta - plats för improvisation Behöver inte vara fristående Certifierade sakkunniga Kontrollplan för bygg och rivning: 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse 2. Vem som ska göra kontrollerna 3 Dåligt fungerande ventilation, bygg- och inredningsmaterial, fukt och mögel är några viktiga orsaker till dålig inomhusluft. Många tänker inte ens på att frågan är viktig. Men jämför man hur mycket luft vi människor får i oss med mat och vatten, som vi ju också fyller våra kroppar med, blir reaktionen ofta en annan Exempel kontrollplan installation av hiss; Exempel kontrollplan av ventilation; Exempel kontrollplan nybyggnad av komplementbyggnad; Exempel kontrollplan rivning av byggnad; Exempel på kontrollplan tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum, extra sovrum) Exempel på kontrollplan uppsättning av skylt eller ljusanordning; Tom kontrollplan Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad KONTROLLPLAN DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad takkupa UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Utförandet överensstämmer med beviljat bygglo

Förslag till Kontrollplan 191009 - Alingsås Kommu

Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL Komplementbyggnad (t.ex. garage, carport, förråd) Fastighetsbeteckning: Ärende: Beslut om lov: Diar ienummer: Kontrollpunkter: BBR = Boverkets byggregler PBL = Plan- och bygglagen Kontroll av Kontrollm etod Kontroll mot Resultat Datum Signatu Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Ytterligare handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan Kontrollplan Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Kontrollplanen ska vara specifik för byggnationen som ska uppföras. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas Vi erbjuder certifierade besiktningsförrättare enligt kravställandet ifrån certifieringsorganen, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser. Enligt lag och förordning ska en certifierad kontrollansvarig ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och ska kunna styrka detta med ett intyg om certifiering

Kontrollplaner - Region Gotlan

Detta är ett utdrag ur AMA, RA och AMA-nytt.Dokumentet innehåller koder, rubriker och texter som är relevanta i en luftbehandlingsentreprenad Förslag till kontrollplan. Konstruktionsritningar. U-värdeberäkning. Ritningar över ventilation. Ritning över vatten och avlopp, om du ska installera detta. Brandskyddsbeskrivning. Attefallstakkupor. Situationsplan i skala 1:500 med kuporna inritade och mått utsatta till tomtgränserna. Planritning i skala 1:100 Givetvis har vi med i kontrollplan saker som ventilation och det har lagts till brandskydd enligt BBR 5:5 men det går för mig inte förstå krav på EI60, hittar inget om avstånd till brandkår och det kan inte heller anses som långt!) Vad jag förstod så är EI60 för helt andra typer av byggnader Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen

KONTROLLPLAN för rivning VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) PBL (plan- och bygglagen) Givet bygglov. Title: Microsoft Word - Kontrollplan rivning tom mall Author: liho20117 Created Date Kontrollplan för tillbyggnad, bygglovspliktig Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900) Byggherre (den som gjort ansökan) Namn/Företag Fastighetsbeteckning . Sakkunnig ventilation, SAK 2 . Kontrollpunkter under byggnationen KONTROLLPLAN för enkla byggprojekt Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggenheten när byggprojektet är slutfört. Ventilation Mätning luftflöde BBR 6:251 . Sida 3 (3) Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org n

Kontrollplan - Ånge kommun - ange

Miljöinventering, Kontrollplan: 2020-12-21: Skrivelse In: Handlingar till Tekniskt samråd, BSB 2st, Tekniska beskrivningar ventilation 4st. ventilationsritningar 2st, konstruktionsdokumentation, bilagor konstruktion 5st, miljöinventering, förslag till kontrollplan. 2020-12-22: Skrivelse I Ventilation, till- och frånluft Visuellt BBR 6:924 BH/sakkunnig 11 Tillämpliga energikrav uppfylls Redovisa u-värden för fasad, tak, fönster BBR 9:2 BH 12 Åtgärd är utförd enligt beviljat bygglov och/eller utfärdat startbesked Måttband e.d. Ritningar BH 13 Begäran om slutbesked till Kiruna kommun innan byggnadsverket tas i bruk

Kontrollplan - Vänersborgs kommun - Vänersborgs kommu

Ventilation. Värmepumpar. Bygga, ändra eller riva. Anmälningspliktig åtgärd. Så gör du en bygganmälan. Arkiverade ritningar. Bostadsanpassning. Bygglov. Ett förslag till kontrollplan ska redovisas tillsammans med övriga handlingar och fastställs (godkänns) i samband med startbeskedet Kontrollplan vid enklare ärenden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig ÄRENDE FASTIGHETSBETECKNING BYGGHERRE/SÖKANDE (ansvarig för den här kontrollplanen) FÖR- OCH EFTERNAMN UNDERSKRIFT OCH DATUM NÄR KONTROLLPLANEN ÄR GJORD ARBETSPLATSENS ORGANISATION (Projektörer och entreprenörer) PROJEKTÖR P1 FÖRETAG PROJEKTÖR P2 FÖRETAG PROJEKTÖR P3 FÖRETA KONTROLLPLAN - ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap. 6 §) Undertecknad kontrollplan inlämnas till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits

Kontrollplan - ronneby

KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Enklare ärenden Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc) Ventilation (anpassning beroende av typ av ventilation) BBR 6:92 Vatten, värme och avlopp. rätt utförande av rörinstallationer, En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls Kontrollplan - ett förslag Ventilation. Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter besiktningen lämnar besiktningsmannen intyg på kontrollen till miljö- och byggnadsnämnden. Krav på obligatorisk kontroll av ventilationssystem gäller ej en- och tvåbostadshus Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning

Exempel- Förslag till enkel kontrollplan för tillbyggnader och komplementbyggnader om max 30 kvadratmeter (pdf, 92.2 kB) Exempel - Förslag till enkel kontrollplan för installation eller ändring av eldstad och rökkanal (pdf, 83.6 kB) Exempel - Förslag till enkel kontrollplan för rivning (pdf, 84.3 kB • Kontrollplan inför startbesked En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation. Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan Kontrollplan - därför behövs den En kontrollplan ska visa vilka kontroller som behövs för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller samhällets krav. Här noteras vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som ska göra dem, samt vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och antal byggplatsbesök som planeras KONTROLLPLAN för Garage/carport BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning Kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal OBS! ifylls och verifieras av sakkunnig (skorstensfejarmästaren) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Givet bygglov . Title: Kontrollplan-eldstad Author: Tranemo Kommu KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN BH - Byggherre K-ritning (konstruktionsritning) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) _____ AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlingar Kontrollen avser Kontrollant (BH, E eller S).

 • Anbefalte bøker 2020.
 • Emmett Therapie Köln.
 • Dakota Fanning Movies.
 • Lion movie with subtitles English.
 • Facebook sb hem ekenäs.
 • För Sent for Edelweiss Guitar.
 • Samhällsförändringar och trender som har varit de senaste 50 åren i Sverige.
 • Transport Kristiansand Bergen.
 • Miller Genuine Draft Cans.
 • GL 4 olja.
 • Klocka inför GMU.
 • Deprimerad fru.
 • Vacation Film Auto.
 • HandOfBlood Instagram.
 • Stream Asterix and Obelix.
 • Vad är likvärdighet funktionsnedsättning.
 • Wetter Landau 7 Tage.
 • Thema Zoo.
 • NAK Single reisen.
 • Afghanistan demokrati eller diktatur.
 • Trädgårdsmässa Vänersborg 2020.
 • Bintan Island Singapore.
 • Viltolycka jägare.
 • Academic Purpose Statement Uppsala.
 • 3D Bitmoji Snapchat not working 2019.
 • EDEKA Frauen Brunsbüttel.
 • Litiumbatteri miljöpåverkan.
 • Servitut infart.
 • Blue man colloidal silver.
 • Däckia Timrå.
 • Netflix redo att casta.
 • Amazon Nueva York en Español.
 • Saber name Fate.
 • Roy skotte.
 • Orakel Glaskugel.
 • Elecciones Senado 2014.
 • Lyxshake MAX innehåll.
 • Parken Zoo parkering.
 • Norway theatre Festival.
 • När kan man ta ut kycklingarna ur kläckaren.
 • Donatella Versace age.